Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Slimmeweetjes.nl
Privacybeleid

Het volledige Privacybeleid kunt u onder de rubriek privacybeleid vinden onder aan de pagina.

Copyright

De inhoud van onze site, de daarin opgenomen gegevens van derden, afbeeldingen, banners en teksten en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten.

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Slimmeweetjes BV. Ook het gebruik van merk- en productnamen van Slimmeweetjes.nl in op zoekmachines gerichte teksten is niet toegestaan.

Aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteedt aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegeven kan slimmeweetjes niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Slimmeweetjes aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welk aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

Verwijzingen d.m.v. hyperlinks en advertenties

Verwijzingen naar hyperlinks in teksten of klikken op banners naar andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Slimmeweetjes geeft dan ook geen enkele garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie verkregen op deze websites.

Cookies

Interne en externe partijen waaronder google, gebruiken cookies om advertenties te tonen gebaseerd op uw eerdere bezoeken aan de website.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial